Nu Qunnamaa

Gaaffilee Qabdaniif Qafiiraa gaafachuuf Teessoo Armaan Gadii Fayyadamaa

Contact information:
Qafiiraa,Refresh Media Plc,
Bole Medihanealem

Iddoo jirtan turaa
Deeggarsa

Teessoo keenya